:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00112
3 F00182
4 F00351
5 F00406
6 F00754
7 F00932
8 F00945
9 F01080
10 F01246
11 F01286
12 F01552
13 F01811
14 F02108
15 F02247
16 F02284
17 F02320
18 F02431
19 F02691
20 F02693
21 F02794
22 F02836
23 F02853
24 F02949
25 F03058
26 F03082
27 F03429
28 F03685
29 F04028
30 F04180
31 F04291
32 F04912
33 F04956
34 F05027
35 F05151
36 F05196
37 F05264
38 F05289
39 F05599
40 F05830
41 F05885
42 F05887
43 F06195
44 F06789
45 F07132
46 F07762
47 F08635
48 F08859
49 F08880
50 F08998
51 F09106
52 F09832
53 F09908
54 F10349
55 F10519
56 F10763
57 F10770
58 F11246
59 F11422
60 F11439
61 F11526
62 F11721
63 F11853
64 F12144
65 F12270
66 F12545
67 F13476
68 F13584
69 F13772
70 F14259
71 F15059
72 F15260
73 F15673
Top