:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00182
3 F00406
4 F00634
5 F00639
6 F00727
7 F00801
8 F00873
9 F00945
10 F00968
11 F01261
12 F01286
13 F01379
14 F01500
15 F01509
16 F01596
17 F02108
18 F02170
19 F02320
20 F02444
21 F02836
22 F02853
23 F03082
24 F03332
25 F03429
26 F03532
27 F03831
28 F03832
29 F03901
30 F04291
31 F04390
32 F04646
33 F04941
34 F05191
35 F05440
36 F05599
37 F05925
38 F06136
39 F06546
40 F06789
41 F07335
42 F07363
43 F07365
44 F07663
45 F07813
46 F07835
47 F07911
48 F08232
49 F08263
50 F09064
51 F09288
52 F09713
53 F09718
54 F09754
55 F10233
56 F10522
57 F10993
58 F11317
59 F11408
60 F11499
61 F11780
62 F12098
63 F12311
64 F12359
65 F12390
66 F12409
67 F12565
68 F12678
69 F12717
70 F13015
71 F13046
72 F13140
73 F13364
74 F13369
75 F13653
76 F13772
77 F13838
78 F13942
79 F14036
80 F14455
81 F14716
Top