:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00168
3 F00182
4 F00286
5 F00373
6 F00406
7 F00437
8 F00475
9 F00521
10 F00639
11 F00727
12 F00945
13 F00968
14 F01261
15 F01286
16 F01301
17 F01357
18 F01497
19 F01677
20 F01974
21 F02108
22 F02156
23 F02247
24 F02320
25 F02470
26 F02836
27 F02853
28 F03082
29 F03116
30 F03429
31 F03799
32 F03822
33 F04291
34 F04482
35 F04539
36 F04610
37 F04646
38 F04941
39 F04968
40 F04969
41 F05305
42 F05430
43 F05555
44 F05572
45 F05599
46 F06136
47 F06265
48 F06437
49 F06488
50 F06576
51 F06789
52 F07060
53 F07092
54 F07609
55 F07762
56 F08012
57 F08347
58 F08522
59 F08614
60 F08835
61 F09375
62 F09718
63 F09932
64 F10349
65 F11246
66 F11422
67 F11449
68 F11499
69 F11591
70 F11945
71 F12080
72 F12270
73 F12390
74 F12647
75 F12678
76 F12878
77 F13046
78 F13364
79 F13592
80 F13653
81 F13772
82 F13942
83 F14716
Top