:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00020
1 F00031
2 F00052
3 F00182
4 F00335
5 F00406
6 F00727
7 F00945
8 F00968
9 F01113
10 F01286
11 F01340
12 F01556
13 F01672
14 F01832
15 F01957
16 F01964
17 F02108
18 F02117
19 F02320
20 F02542
21 F02836
22 F02853
23 F03082
24 F03157
25 F03332
26 F03348
27 F03429
28 F03901
29 F03935
30 F04121
31 F04412
32 F04646
33 F04941
34 F05002
35 F05200
36 F05234
37 F05599
38 F05678
39 F05688
40 F06136
41 F06610
42 F06641
43 F06732
44 F06789
45 F06838
46 F07004
47 F07073
48 F07365
49 F07496
50 F07911
51 F07929
52 F07941
53 F08153
54 F08191
55 F09291
56 F09453
57 F09527
58 F09718
59 F09771
60 F10082
61 F10088
62 F10400
63 F10769
64 F10830
65 F11077
66 F11408
67 F11499
68 F11592
69 F11615
70 F11845
71 F12098
72 F12141
73 F12144
74 F12159
75 F12271
76 F12390
77 F12724
78 F13140
79 F13772
80 F13942
Top