:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00182
3 F00406
4 F00653
5 F00945
6 F01286
7 F01357
8 F01635
9 F01736
10 F01910
11 F02088
12 F02108
13 F02162
14 F02206
15 F02320
16 F02408
17 F02836
18 F02853
19 F02872
20 F02960
21 F03082
22 F03170
23 F03323
24 F03388
25 F03429
26 F03435
27 F03876
28 F04371
29 F04410
30 F04744
31 F04925
32 F05231
33 F05599
34 F05720
35 F05758
36 F05864
37 F05901
38 F05940
39 F06136
40 F06474
41 F06789
42 F06871
43 F07464
44 F07480
45 F07586
46 F08294
47 F08488
48 F08545
49 F09039
50 F09070
51 F09718
52 F10578
53 F10713
54 F10887
55 F11165
56 F11388
57 F11433
58 F11498
59 F11905
60 F12132
61 F12141
62 F12649
63 F13103
64 F14120
Top