:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00179
3 F00182
4 F00601
5 F00651
6 F00898
7 F00945
8 F01257
9 F01286
10 F01323
11 F01357
12 F01486
13 F01824
14 F01852
15 F02088
16 F02108
17 F02320
18 F02658
19 F02666
20 F02810
21 F02836
22 F02853
23 F02879
24 F03082
25 F03388
26 F03876
27 F03924
28 F04211
29 F04288
30 F04410
31 F04748
32 F04788
33 F05599
34 F05713
35 F05734
36 F05864
37 F06464
38 F06789
39 F06846
40 F07265
41 F07358
42 F07464
43 F07586
44 F07602
45 F07708
46 F07937
47 F08488
48 F08558
49 F08848
50 F08907
51 F08933
52 F09042
53 F09276
54 F10209
55 F10390
56 F10558
57 F10578
58 F10920
59 F11068
60 F11154
61 F11174
62 F11466
63 F11661
64 F11743
65 F12076
Top