:::

Loss ReportsYouBike協尋

新北市公共自行車租賃系統 車輛遺失協尋作業

一、    本作業悉依「新北市公共自行車租賃系統YouBike服務條款」 4.使用服務及騎乘注意事項之規定管理之。
二、    消費者於微笑單車車輛、場站內拾得遺失物,可送交警方或微笑單車任一服務中心,由服務人員點驗處理並定時公告官網供查詢。
三、    消費者遺失物品時,可親臨、電洽、傳送電子郵件或官網查詢。確認遺失物後,可至指定服務中心領回物品。
四、    
遺失物品經公告招領六個月後仍無人認領時,本公司將依民法之遺失物相關規定處理。

 

序號 編號
0 F00031
1 F00052
2 F00095
3 F00182
4 F00351
5 F00406
6 F00921
7 F00945
8 F00968
9 F01101
10 F01164
11 F01286
12 F01319
13 F01396
14 F01441
15 F01552
16 F02108
17 F02247
18 F02320
19 F02693
20 F02836
21 F02853
22 F03082
23 F03273
24 F03429
25 F03478
26 F03685
27 F04028
28 F04180
29 F04215
30 F04291
31 F04385
32 F04482
33 F04650
34 F04684
35 F04941
36 F05004
37 F05380
38 F05580
39 F05599
40 F05929
41 F06789
42 F07032
43 F07132
44 F07204
45 F07406
46 F08522
47 F08598
48 F09200
49 F09604
50 F09784
51 F10162
52 F10349
53 F10544
54 F11246
55 F11325
56 F11422
57 F12246
58 F12270
59 F12390
60 F12545
61 F12621
62 F12678
63 F12878
64 F13137
65 F13446
66 F13584
67 F13772
68 F14100
69 F14490
70 F14750
71 F14898
72 F15152
73 F15282
74 F15673
75 F15957
Top